Terms and Conditions

Предмет на Общите условия

Чл. 1. (1) С настоящите Общи условия за използване на платформата „Voicelip“ („Общи условия“) се уреждат взаимоотношенията между „Voicelip“ ООД, ЕИК: 206319505, с адрес на управление София, р-н Лозенец, ул. Митрополит Кирил Видински № 3, относно представянето на услуги в приложението и сайта собственост на „Voicelip“ ООД, ЕИК: 206319505 (наричано тук „Voicelip“ „ние“ или “нас”) и потребителите на платформата.

(2) Всяко лице, което свали/зареди в ползваното от него техническо устройство (Смартфон, таблет и др.) сайта и приложението на „Voicelip“ ще се нарича за краткост „потребител“ или „потребителите“

Чл. 2. (1) Използвайки приложението и сайта „Voicelip“/“VoiceLip“, потребителите декларират, че приемат и са съгласни с настоящите Общи условия. Общите условия уреждат условията за използването на услугите и отношенията между „Voicelip“ ООД, ЕИК: 206319505 и всеки отделен потребител.

(2) Всяко нарушение на общите условия може да доведе до прекратяване на достъпа и ползването на услугите. Потребителите, които не са съгласни с Общите условия не могат да ползват услугите и следва да прекратят достъпа до съдържанието.

(3) При несъгласие с общите условия потребителите следва да премахнат/деинсталират приложението от използваното от тях техническо устройство. В случай, че не направят това се приема, че изцяло се съгласяват с настоящите Общите условия.

(4) В случаите, когато е приложимо, се обработват личните данни на потребителите в съответствие с Политиката за защита на личните данни на „Voicelip“.

Услуги

Чл. 3. (1) „Voicelip“ е интернет базирана платформа, която предоставя на своите потребители, отдалечен достъп до аудио книги и друго литературно и художествено съдържание („съдържанието“), съхранявано в електронен формат с възможност за многократно възпроизвеждане, предавано чрез интернет до техническо устройство позволяващо използването на тази услуга, както и предоставя възможност на потребителите да създават и записват аудио книги посредством рецитиране и звукозапис на произведенията срещу възнаграждение при индивидуално договаряне („Услугите“).

(2) За използване на услугите потребителите използват приложение и/или друг софтуер разработен от „Voicelip“, като регистрират свой профил („акаунт“) в приложението на „Voicelip“.

(3) Аудио книга е звукозапис на книга или друго литературно, художествено, научно или публицистично произведение, което се чете на глас от физическо лице, запазва се на подходящ за това носител посредством необходимите за това технически средства и съдържа аудио, видео, графични и други необходими компоненти. За аудио книга се счита и звукозапис от откъс на книга или друго литературно, художествено, научно или публицистично произведение.

Чл. 4. „Voicelip“ предоставя персонална цифрова абонаментна услуга, чрез която потребителите могат да слушат в реално време аудио книги посредством т.нар. „стрийминг“ и/или временно да изтеглят аудио книги и друго литературно и художествено съдържание на използваното от тях техническо устройство с достъп до интернет, чрез приложението разработено от „Voicelip“ или друг софтуер, собственост на „Voicelip“.

Изисквания за използване на услугите

Чл. 5. (1) За да използват услугите потребителите трябва да спазват техническите изисквания на „Voicelip“, както и на трети лица, с които „Voicelip“ има договорни отношения относно предоставянето на услугите. „Voicelip“ си запазва правото да променя техническите изисквания за ползване на услугите и периодично да променя, добавя или премахва бизнес партньори.

(2) За използване на услугите потребителят следва да разполага с техническо устройство, покриващо минимални хардуерни и софтуерни изисквания, както следва: Платформа: Android и iOS Версия на операционната система: 6.0 и нагоре за Android, 12 и нагоре за iOS Процесор: Без ограничения Дисково пространство: 100МБ (3) Услугите могат да се ползват на територията на Република България. (4) Потребителите трябва да са навършили пълнолетие и да са дееспособни, за да ползват услугите. Непълнолетните и недееспособните могат да ползват услугите по надзора на настойник/родител. Настойникът/родителят носи задължението и отговорността при неразрешено използване от Непълнолетен/Недееспособен.

Права и задължения на потребителите

Чл. 6. Потребителите имат право да ползват услугите на „Voicelip“ съгласно Общите условия и/или други допълнителни условия, договорени между страните, както и приложимото законодателство.

Чл. 7. (1) Потребителите използват съдържанието на услугите за лично, нетърговско ползване. Потребителите нямат право да: възпроизвеждат съдържанието и да го разпространяват сред неограничен брой лица, публично да изпълняват или представят съдържанието, да го излъчват по безжичен път, да предават съдържанието по кабел, публично да показват съдържанието, което съдържа изобразително и/или художествено произведение, да превеждат съдържанието на друг език, да преработват и синхронизират съдържанието, да предлагат съдържанието или част от него по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, както и всякакво друго използване различно от това за лични нужди и за целите на настоящите Общи условия. Потребителите нямат право да записват или да правят копия на съдържанието.

(2) Потребителите се задължават да не извършват действия, водещи до дестабилизация на приложението „Voicelip“ или ограничаващи правилното функциониране на софтуера. Потребителите се задължават да не копират, модифицират и да не разпространяват, по какъвто и да е начин кодът на приложението „Voicelip“ или да извършват, каквито и да е други увреждащи действия засягащи правилното функциониране на приложението.

(3) Потребителите имат право да използват приложението „Voicelip“ единствено с цел лично нетърговско ползване на услугите предоставяни от „Voicelip“ ООД. Всякакво друго използване на приложението различно от посоченото в настоящата алинея е изрично забранено, за което потребителите изрично са уведомени. Същото се отнася и за използването на графичните материали, изображенията и всякакви други обекти на интелектуалната собственост и авторското право.

(4) Потребителите се задължават при използване на приложението и услугите на „Voicelip“ да спазват обществените норми на поведение и да не употребяват обидни думи, изрази и съдържание, да не използват дискриминационни обръщения и фрази към останалите потребители или към платформата, както и да зачитат мнението и правата на трети лица, използващи услугите. Потребителите се задължават при използване на приложението да не разпространяват сексуално съдържание и/или други материали, съдържащи прояви на агресия, насилие, омраза и др. Потребителите имат изричното право да получават и споделят информация, но това не може да става с цел да бъдат засегнати или увредени интересите на други лица или платформата.

Чл. 8. Потребителите се задължени да спазват техническите и други изисквания на „Voicelip“ за използване на услугите.

Чл. 9. Потребителите отговарят относно правилността и истинността на информацията, която се изисква за регистрация на акаунт в платформата и таксуването на абонаментен план. При промяна на тези данни, потребителят е длъжен да уведоми „Voicelip“ в противен случай се приема, че информация не е променена. Всеки имейл, който „Voicelip“ изпраща до адрес на електронна поща на потребител се счита получен от потребителя в рамките на един (1) ден от изпращането на имейла.

Права и задължения на Платформата

Чл. 10. (1) „Voicelip“ предоставя услугите съгласно условията, уредени в Общите условия и и/или други допълнителни условия договорени между страните

(2) „Voicelip“ има право да определи минимална възрастова граница, при която една или някои от услугите/съдържанието могат да бъдат използвани. При използване на услугите/съдържанието потребителят декларира, че е достигнал минимално определената възраст за използването им. Лицата, упражняващи надзор, са длъжни да не допускат използването на услугите от поднадзорните им в нарушение на настоящите общи условия

(3) „Voicelip“ има изричното право да уведомява, сигнализира, изпраща съобщения с всякакви технически средства, до потребителите, относно въпросите, касаещи отношенията между страните, изпълнението на настоящия договор и др

Чл. 11. (1) „Voicelip“ се задължава да гарантира безопасността на непълнолетните/ недееспособни лица в приложението, като им предоставя достъп до съдържание, което съответства на тяхната възраст

(2) „Voicelip“ гарантира защитата на личните данни на потребителите, използвани за регистрирането профил в приложението, в т.ч. и на непълнолетните/ недееспособни лица.

Чл. 12. (1) „Voicelip“ може едностранно да променя Общите условия и други условия за ползване на услугите, като уведомява потребителите за това в срок не по-малък от 7 дни преди настъпването на промяната. Всички такива изменения и допълнения влизат в сила, без да е необходимо предварително съгласие на потребителите.

(2) Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им в приложението или на интернет страницата на „Voicelip“. „Voicelip“ публикува нарочно съобщение, в което се посочват допълненията и измененията. В случай на несъгласие от потребителя с промените, последния се задължава да преустанови използването на услугата и да закрие профила си. В случай, че потребителят не извърши тези действия се счита, че е съгласен с промяната на Общите условия и се съгласява да бъде обвързан от тях.

Чл. 13. „Voicelip“ има право, изцяло или частично, да прехвърли своите права и задължения по настоящите Условия на трети лица.

Чл. 14. (1) Услугите се предлагат непрекъснато, без ограничение във времето. Всякакви преустановявания и прекъсвания на услугите поради технически причини не представляват нарушение на Общите условия и и/или други допълнителни условия, договорени между страните, стига да са предприети действия по отстраняването им и възстановяване на услугите.

(2) В случай на проблем с достъпа до услугите, „Voicelip“ полага грижа да отстрани съответните неизправности в разумен срок, отчитайки причините, довели до неизправността, както и характера й.

(3) Услугите могат да бъдат спрени поради техническа поддръжка, профилактика и всякакви промени и подобрения в софтуера на приложението, за което потребителят се уведомява предварително.

Чл. 15. „Voicelip“ има изричното право да блокира профила на потребител и да преустанови достъпа до услугите на платформата, ако потребителят нарушава настоящите Общи условия и/или извършва увреждащи действия спрямо платформата, дружеството, която я поддържа, негови служители, представители, пълномощници, други потребители и др.

Интелектуална собственост

Чл. 16. Сайтът, приложението и всеки софтуер на „Voicelip“, както и всички елементи, които те съдържат (като търговски марки, брандове, изображения, текстове, видеа и др.), са собственост на „Voicelip“ ООД или дружеството е изрично оправомощено да използва същите при осъществяване на дейността си. Не се допуска използване и/или възпроизвеждане на сайта, приложението и софтуер на „Voicelip“ (изцяло или отчасти) от потребителите по друг начин и цел освен, посочените в настоящите общи условия. Същите ограничения се прилагат и за техни пълномощници, подопечни, трети лица, неперсофицирани образувания и др.

Чл. 17. (1) Съдържанието на услугите, което включва литературни, художествени и други авторски произведения е обект на интелектуална собственост и е със запазени авторски и сродни защитени права. Използването на услугите не води до прехвърляне на права върху съдържанието на услугите и то остава изключителна собственост на „Voicelip“ или неговите праводатели.

(2) Потребители имат право да използват услугите единствено в съответствие с разпоредбите на Общите условия и за целите на услугите, а именно предоставянето на стрийминг на аудио книги, електронни книги и др., за нетърговско лично ползване. За избягване на съмнение, потребителите нямат авторски и сродни права върху съдържанието и такива не им се прехвърлят временно или постоянно при използването на услугата.

(3) Всички обекти на интелектуална собственост, ноу-хау, материална собственост, както и обекти приравнени на тях, използвани в приложението и/или сайта на „Voicelip“ са изключителна собственост на „Voicelip“ ООД, ЕИК: 206319505, или се използват от дружеството с изричното разрешение на неговите праводатели. Всяко използване извън разрешеното с настоящите Общи условия представлява съществено нарушение на правата на „Voicelip“ ООД и нарушителят носи отговорност за всички причинени вреди в съответствие с приложимите български, европейски и международни нормативни актове.

Трети лица

Чл. 18. В приложението и сайта на „Voicelip“ е възможно да присъства съдържание и услуги, собственост/предоставяни от трети лица. Наличието на такова съдържание и/или услуги не представлява препоръка, покана, предложение или друг вид внушение пред потребителите за закупуване, ползване, и/или възпроизвеждане на съдържанието/услугата. “Voicelip“ не носи отговорност за качеството, достоверността и съответствието на съдържанието с приложимите нормативни актове. Потребителите са длъжни да извършват самостоятелно проучване за съдържанието, актуалността, достоверността и условията за използването му. За всички взети решения за използване на съдържание/услуги на трети лица отговорността се носи от потребителите. „Voicelip“ не носи отговорност за съдържанието и услугите, предоставяни от трети лица и не може да бъде държано отговорно за претърпени имуществени и неимуществени вреди или удовлетворяването на други претенции.

Чл. 19. „Voicelip“ използва външния имейл маркетинг софтуер Mailchimp, в който потребителите се абонират самостоятелно и имат възможност да се отпишат от абонамента си по всяко едно време.

Чл. 20. Трети лица извън подизпълнителите на „Voicelip“ също са обвързани от настоящите Общи условия, считано от момента в който изтеглят, използват, преглеждат или по друг начин взаимодействат с приложението или сайта на „Voicelip“. Тези трети лица се задължават да не нарушават Oбщите условия и да не извършват незаконосъобразни и обществено неприемливи действия спрямо „Voicelip“, негови служители, представители, пълномощници, както и спрямо потребителите на платформата.

Приложимо право

Чл. 21. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

(2) Всички спорове между „Voicelip“ и потребителите във връзка с ползването на услугите се решават чрез преговори. Потребителите са длъжни да уведомят „Voicelip“ при наличие на претенции от тяхна страна, отнасящи се до използването на услугите. В 14-дневен срок от уведомяването „Voicelip“ предоставя отговор по заявената пред дружеството претенция. Повдигнатите въпроси се решават по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в Република България.

Информация за потребителите

Чл. 22. (1) Услугата се предоставя от Voicelip“ ООД, ЕИК: 206319505, със седалище и адрес на управление София, р-н Лозенец, ул. Митрополит Кирил Видински № 3; Website URL: https://voicelip.com/; Електронен адрес: [email protected];

(2) Титуляр и собственик на приложението и сайта е „Voicelip“ ООД, ЕИК: 206319505, с адрес на управление София, р-н Лозенец, ул. “Митрополит Кирил Видински” № 3.

(3) Предоставянето на Услугата е само за нетърговски цели, за ползване за развлечение, информация, образование и други подобни цели.

(4) За повече информация относно услугите или ако е необходимо съдействие по отношение на някоя от функционалностите на сайта и приложението, за всякакви други случаи можете да се свържете с „Voicelip“ на посочените адреси.

Чл. 23. Всеки автор, притежател на авторски и сродни права, притежател на интелектуална собственост, лицензополучател и/или изпълнител, както и всеки, който смята, че има нарушени авторски и/или сродни права от платформата „Voicelip” може да се свърже на посочените адреси и на имейл: [email protected], и да изложи причините, поради които счита, че е налице нарушение. След като разгледа изложените твърдения и в случай, че претенциите са основателни, „Voicelip” ООД се задължава да отстрани несъответствията и нарушенията, налични в платформата, в рамките на 3 (три) работни дни от произнасяне по претенцията.